Kalmia

Look for this Plant at Your Local Garden Center
Kalmia latifolia 'Sarah' - Mountain Laurel
Look for this Plant at Your Local Garden Center
Kalmia latifolia 'Keepsake' - Mountain Laurel
Look for this Plant at Your Local Garden Center
Kalmia latifolia 'Pink Charm' - Mountain Laurel