Kalmia

Look for this Plant at Your Local Garden Center
Kalmia latifolia 'Pink Charm'
Mountain Laurel