Liatris

Look for this Plant at Your Local Garden Center
Liatris spicata 'Alba' - White Gayfeather
Look for this Plant at Your Local Garden Center
Liatris spicata - Dense Blazing Star
Look for this Plant at Your Local Garden Center
Liatris spicata 'Kobold Original' - Gayfeather or Blazing Star
Look for this Plant at Your Local Garden Center
Liatris microcephala - Dwarf Blazing Star