Stokesia

Look for this Plant at Your Local Garden Center
Stokesia laevis 'Peachie's Pick' - Stokes' aster
Look for this Plant at Your Local Garden Center
Stokesia laevis 'Colorwheel' - Stokes' aster