Stokesia

Look for this Plant at Your Local Garden Center
Stokesia laevis 'Peachie's Pick'
Stokes' aster
Look for this Plant at Your Local Garden Center
Stokesia laevis 'Colorwheel'
Stokes' aster